Rankingras

Tjena!

An english version is available below

Denna veckan tappade jag tyvärr min 3:e plats i Sverige. Så nu får jag kriga som nr 4:a. De tre främsta anledningarna till detta är:

  • 1. Jag har många poäng att ”försvara” i år. Spelade 2 bra tävlingar förra året som gav mig min högsta ranking. Har fått respass i första omgången i båda mina Futures jag har spelat i år. I Tjeckien hade jag ingen chans på pappret. Förra veckan i Uppsala var jag favorit där mötte jag Lars Jernberg från Sverige i första omgången. Tror jag har 5-2 i matcher emot honom. Men har aldrig slagit honom på grus. Det är lite där skon klämmer. Lars rör sig bra och spelar säkert med bra marginaler. Jag rör mig inte alls lika bra som Lars och klarade inte att trycka ut honom på gruset som jag mer kan göra på en hardcourt bana. Det gör att Lars har en klar fördel emot mig på gruset.
  • 2. Hampus Linder-Olofsson som går om mig på ranking har poäng från 8 ITF-tävlingar och jag har poäng från 3 ITF-tävlingar. Som man kan se på bilden nedan. Det är den största anledningen till att han går om mig. Därför kan man inte helt blint kolla på rankingen. Olofsson fick stöd av Rullstolsförbundet på 25 000kr. Vilket gjorde det lättare för honom att tävla i år jämfört mig. Detta stödet från förbundet kan spelare få EN gång. Man kan kalla det för ”kom-ingång-och-tävla-internationellt-stöd”. Alla som ligger före mig på rankingen och Lars som ligger efter mig har fått detta stöd. Därför hoppas jag att nästa år blir ”mitt” år. Har tänkte det några år i rad nu, i värsta fall får jag väl spela tills jag blir sista spelaren som har möjligheten att få stödet av förbundet. Som tur var valde några privatpersoner och 2 lokal företag att hjälp mig i år. Deras stöttning blev totalt 13 000kr, som gick direkt till min satsning, vilket var otroligt skönt. Dessa pengarna täcker ungefär 2 ITF-tävlingar utomlands. Tävlingen i Uppsala kostade mig inte lika mycket som att åka till t.ex. Tjeckien, p.g.a. att man slipper flyga. Därför vore det väldigt smidigt om vi får minst 2 ITF-tävlingar på hemmaplan. Vilket det har varit snack om. Det skulle underlätta för att våra svenska spelare!
  • 3. Sista anledningen till mitt rankingras är att jag behöver verkligen bli snabbare i stolen, om jag ska ta in mig bland de 200 bästa nästa år. Märkte det tydligt när jag var nere i Växjö för ett par dagar sen och tränade med Hampus Olofsson. Han rör sig mycket bättre än mig. Men trots det hade han svårt att styra bort mig, för att jag har spelat så mycket tennis sen jag var liten. Vilket gör att jag kan mycket tennis. Som gör att jag placerar bollen bra, rycker mycket i spelet, ändrar tempo och gör mycket på nät. Man märkte tydligt Hampus och många andra rullstolspelare har svårt för mitt spel, speciellt när jag går så mycket på nät som jag gör.

De flesta av alla spelare sitter hela tiden i rullstol. Det är också en stor fördel, man får med sig rullstols åkandet mer naturligt om man kör hela tiden. I princip alla som kör stol hela tiden, rör sig bättre än vi spelare som går på fritiden. Har funderat på att skaffa en vanlig stol för att bara träna stol, men fick ett nej. Kanske borde jag försöka en gång till att skaffa mig en vanlig rullstol för att kunna träna stol när jag vill?

Svinga lugnt,

Lövet

Hello

This week I unfortunately lost my 3rd place in Sweden. So now I am No.4 in Sweden. There are three main reasons for this:

  • 1. I have many points to ”defend” this year. I played 2 great competitions last year that gave me my highest ranking in my career. This year I lost in the first round in both of my futures-tournaments I’ve played. In the Czech Republic I had no chance if you just look at my opponents ranking. But last week in Uppsala I had a better ranking then my opponent I played Lars Jernberg from Sweden in the first round. Think I have 5-2 in matches against him. But I have never beaten him on clay. Lars moves well and plays safe with good margins. I do not move at all as well as Lars and did not manage to push him out of the court which I can do more on a hardcourt surface. This means that Lars has a clear advantage against me on clay.
  • 2. Hampus Linder-Olofsson who goes about me on ranking has points from 8 ITF competitions and I have points from 3 ITF competitions. As you can see in the picture below. That is the biggest reason he takes the 3 place in Sweden. Therefore, one cannot completely blindly check the rankings. Olofsson received support from the Swedish Wheelchair Association of 25,000 SEK. Which made it easier for him to compete this year compared to me. This support from the Association is available to players in Sweden once. You can call it ”come-and-compete-international-support”. Everyone who is ahead of me on the rankings and Lars who is behind me has received this support. Therefore, I hope next year will be ”my” year. I have been thinking that for a few years in a row now, in the worst case I may well play until I become the last player who has the opportunity to get the support of the Swedish Federation. Fortunately, some nice persons and 2 local companies from the city I live in chose to help me this year. Their support was a total of 13,000 SEK, which went directly to my wheelchairtennis, which was incredibly nice of these people! These funds cover approximately 2 ITF competitions abroad. The competition in Uppsala did not cost me as much as going to eg. Czech Republic, due to that you do not have to fly. Therefore, it would be very easy if we could get at least 2 ITF competitions in Sweden. Which has been talked about in the Federation. It would make it easier for our Swedish players to compete.
  • 3. The last reason for my ranking is that I really need to get faster in the chair, if I am going to get in amongst the 200 best at the ITF-ranking next year. I noticed clearly when I was down in Växjö a few days ago and practised with Hampus Olofsson. He moves much better than me. But even so, he had a hard time beating me because I have played so much tennis since I was a kid. Which means I know a lot of tactics in tennis. That makes me place the ball well, change my game when I need to, also I am able to change pace of the ball and do come to the net a lot. You noticed clearly that Hampus and many other wheelchair players don’t like my game, especially when I go as much on net as I do. They are not used to play someone that plays like that!

Most of all players are always in wheelchairs. It is also a great advantage, you bring with you, when you move in a wheelchair on the tennis court. The driving becomes more natural if you drive all the time. Basically everyone who drives the chair all the time, moves better than the players who walk outside of the tennis court. I have been thinking about getting a regular chair to just practise my chair skills, but unfortunately a got a no. Maybe I should try again to get myself a regular wheelchair to practise my chair whenever I want?

Cheers,

Eric

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s